Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan com’on sense of rechthoudende derden.

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen com’on sense, naar bedrijven toe, en de klant.

Art 2

Elk vastgestelde coaching- en/of behandeling in verband met lichaamswerk en elke inschrijving voor een activiteit betekent aanvaarding voor de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staat vermeld op de website. 

Art 3. Wijziging van de overeenkomst – annulatie

com’on sense heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

Wijziging van de overeenkomst

Wenst u de boeking te annuleren? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Lees onderstaande voorwaarden en contacteer mij bij vragen of enige twijfel.

Massages en diensten:

Annuleert u de boeking binnen de 24 uur voor de aanvang van de massage of komt u niet opdagen? Dan zal deze als een volwaardige service aangerekend worden. Annuleert u de massage 48 uur voor aanvang dan zal deze kosteloos worden geannuleerd. De klant krijgt steeds de mogelijkheid om de afspraak kosteloos te verplaatsen of zich te laten vervangen door iemand anders. Dit dient wel meegedeeld te worden aan com’on sense.

Massage aan huis

Boek je voor de 1ste keer een massage aan huis? Dan vraag ik uit voorzorg om deze op voorhand te betalen via overschrijving of betaalverzoek. Wees zelf op tijd aanwezig voor je massage. Ben je niet thuis of laat je niet tijdig iets weten dan wacht ik uiterlijk 15 min voor ik opnieuw vertrek. In dit geval zal de massage worden aangerekend evenals de gemaakte kosten..

com’on sense heeft het recht om elke aanvraag bij twijfel aan echtheid te weigeren. Ik weet graag op voorhand waar en bij wie ik aan huis kom. Gelieve dit te respecteren.

Annulatie: Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of via sms/whatsapp worden geannuleerd. De annulering wordt door com’on sense geregistreerd op het moment dat door de klant gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens bericht door com’on sense wordt ontvangen. Annuleren kan via volgend nummer: 0474 44 52 78

Mededeling: de klant kan zich laten vervangen door iemand anders en heeft tijdig het recht om de afspraak te verzetten naar een ander moment. 

Workshops/evenementen/trajecten: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant in de tijdsduur minder dan één week, dan dient de klant het volledig bedrag te betalen. Mededeling: de klant kan zich laten vervangen door iemand anders.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. com’on sense heeft een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan com’on sense.
3. com’on sense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat klant is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Inschrijving en bestelling

De inschrijving, per enige geschreven communicatievorm waaronder een bericht naar de facebook en instagram pagina van com’on sense, sms, Simplybook.me, etc… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalings-verplichtingen met zich mee.

Art 6. Toeslagen

Coachings/behandelingen/workshops/trajecten op locatie hebben een ander tarief en er wordt een kilometer vergoeding in rekening gebracht.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1 Betaling vindt contant plaats (cash, Payconiq) na iedere behandeling, tenzij anders is afgesproken.
2 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de bankrekening van com’on sense. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %; alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 euro) als schadebeding.
3.De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wilt.
4. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van betrokken factuur te gebeuren, uiterlijk binnen 14 dagen.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1 Medische begeleiding: sta je als klant onder medisch begeleiding (inclusief inname van bepaalde geneesmiddelen), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (huisarts, psycholoog, therapeut,…)om de betreffende massage/workshop te mogen volgen of is het op eigen verantwoordelijkheid van de klant.
2 Indien de klant hier nalatigheid vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.
3 com’on sense heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een coaching/behandeling/workshop te weigeren.

Art 9. Tarieven en offertes

1. De tarieven genoemd op websites/flyers/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. com’on sense behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal dit tijdig kenbaar maken aan de klant.

Art 10. Beroepsgeheim

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende gesprekken voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel com’on sense als de klant.
2. Op alle communicatiemiddelen is het beroepsgeheim van toepassing. 

Art 11. Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk door de klant gemeld te worden tijdens of na de sessie, workshop, behandeling.

Art 12. Aansprakelijkheid

1. com’on sense is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die klant heeft genomen, al dan niet in overleg met com’on sense.
2. De aansprakelijkheid van com’on sense is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’.
3. com’on sense stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundig advies, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van com’on sense voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van com’on sense.

Art 13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

Art 14. Beurten- en klantenkaarten

Je kan een beurtenkaart online of in de praktijk aankopen. Dit kan cash of met Paconiq/Bancontact. Je kan hier ook een factuur van krijgen. De kaart telt 5 of 10 beurten en is 12 of 18 maanden geldig vanaf het moment van het eerste gebruik. De kaart staat op naam maar je mag deze kaart ook delen met je partner.

Een beurtenkaart kan niet als betaalmiddel gebruikt worden voor bijvoorbeeld een cadeaubon of als geschenk.

De prijs van de beurtenkaart is berekend op de prijs van een tafelmassage en in de praktijk. Wil je toch eens afwisselen met de futon? Dat kan zeker! Dan betaal je op dat moment het resteren bedrag erbij. Een duo massage boeken met deze kaart is niet mogelijk.

Een klantenkaart is niet hetzelfde als een beurtenkaart. Een klantenkaart telt 15 beurten en is 24 maanden geldig. Per half uur ontvang je een stempel. Na een volle kaart krijg je een korting van 20 euro op je eerst volgende boeking. Je kaart dient als korting middel. Je mag deze kaart ook delen met je partner.

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden je beurten op je beurtenkaart niet kan opgebruiken. Dat is natuurlijk ontzettend jammer en waarschijnlijk niet jouw bedoeling! Beurtenkaarten met of zonder resterende beurten worden echter niet terugbetaald. Je kan deze kaart natuurlijk aan iemand verkopen of schenken. Laat dit dan wel even aan mij weten. Dan krijgt deze persoon een nieuwe kaart met de resterende beurten op zijn of haar naam.