Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan com’on sense of rechthoudende derden.

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen com’on sense, naar bedrijven toe, en de klant.

Art 2

Elk vastgestelde coaching- en/of behandeling in verband met lichaamswerk en elke inschrijving voor een activiteit betekent aanvaarding voor de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staat vermeld op de website. 

Art 3. Wijziging van de overeenkomst – annulatie

com’on sense heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant niet binnen de afgesproken termijn aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

Wijziging van de overeenkomst

Wenst u de boeking te annuleren? Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Lees onderstaande voorwaarden en contacteer mij bij vragen of enige twijfel.

Massage: Annuleert u de boeking binnen de 20 uur voor de aanvang van de massage dan zal deze kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u de massage op 3 uur voor aanvang dan zal er 50% van het te betalen bedrag in rekening worden gebracht. Gebeurt de annulatie door de klant 1u op voorhand, dan wordt deze als een sessie betaald. 

Duo-massage: Hierbij werk ik met externe collega’s die beide een eigen professionele praktijk hebben. Hierdoor wordt er steeds 50% voorschot gevraagd op de gemaakte boeking. Dit voorschot kan betaald worden via bankoverschrijving of een online betaalverzoek. Annuleert u de boeking binnen de 20 uur voor de aanvang van de massage dan zal deze kosteloos worden geannuleerd en het voorschot worden terugbetaald. Annuleert u de massage op 3 uur voor aanvang dan zal er 50% van het te betalen bedrag in rekening worden gebracht, hierbij verliest u het voorschot. Gebeurt de annulatie door de klant minder dan 1u op voorhand, dan wordt deze als een sessie betaald. Reistijd en gemaakte onkosten worden in rekening gebracht.

Annulatie: Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of via sms/whatsapp worden geannuleerd. De annulering wordt door com’on sense geregistreerd op het moment dat door de klant gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens bericht door com’on sense wordt ontvangen. Annuleren kan via volgend nummer: 0474 44 52 78

Mededeling: de klant kan zich laten vervangen door iemand anders en heeft tijdig het recht om de afspraak te verzetten naar een ander moment. 

Workshops/evenementen/trajecten: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant in de tijdsduur minder dan één week, dan dient de klant het volledig bedrag te betalen. Mededeling: de klant kan zich laten vervangen door iemand anders.

Annulatie: Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail of sms worden geannuleerd. De annulering wordt door com’on sense geregistreerd op het moment dat door de klant gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail, sms bericht door com’on sense wordt ontvangen.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. com’on sense heeft een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan com’on sense.
3. com’on sense is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat klant is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Inschrijving en bestelling

De inschrijving, per enige geschreven communicatievorm waaronder een bericht naar de facebook en instagram pagina van com’on sense, sms, Simplybook.me, etc… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalings-verplichtingen met zich mee.

Art 6. Toeslagen

Coachings/behandelingen/workshops/trajecten op locatie hebben een ander tarief en er wordt een kilometer vergoeding in rekening gebracht.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1 Betaling vindt contant plaats (cash, Payconiq) na iedere behandeling, tenzij anders is afgesproken.
2 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de bankrekening van com’on sense. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %; alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 euro) als schadebeding.
3.De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wilt.
4. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van betrokken factuur te gebeuren, uiterlijk binnen 14 dagen.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1 Medische begeleiding: sta je als klant onder medisch begeleiding (inclusief inname van bepaalde geneesmiddelen), is er toestemming nodig van zijn/haar arts (huisarts, psycholoog, therapeut,…)om de betreffende workshop te mogen volgen of is het op eigen verantwoordelijkheid van de klant.
2 Indien de klant hier nalatigheid vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.
3 com’on sense heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een coaching/behandeling/workshop te weigeren.

Art 9. Tarieven en offertes

1. De tarieven genoemd op websites/flyers/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. com’on sense behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal dit tijdig kenbaar maken aan de klant.

Art 10. Beroepsgeheim

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende gesprekken voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel com’on sense als de klant.
2. Op alle communicatiemiddelen is het beroepsgeheim van toepassing. 

Art 11. Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk door de klant gemeld te worden tijdens of na de sessie, workshop, behandeling.

Art 12. Aansprakelijkheid

1. com’on sense is niet aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die klant heeft genomen, al dan niet in overleg met com’on sense.
2. De aansprakelijkheid van com’on sense is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’.
3. com’on sense stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundig advies, noch is hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van com’on sense voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van com’on sense.

Art 13. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.

comon-sense